The Song of Our School--Merry Zhong Shan Girls

Click me to download the song

mei tian zao chen zo jing chang an gi
Every morning I walk in the Chang-An Castle

yinn shi dau shan de yiang kuan duo mei ri
The sunshine on the Sunrise Boulevard is so pretty 

wo ji dau je shi shin de yi tian      
I know it's a brand new day

chuan shin de shue shi chong man jin shi
With brand new learning full of surprise

yi tian yi tain bai yi han he chun
Day after day, the white shirt and black skirt

yi shen rou shang de han sui han shue shi
The efforts paid in the Yat-Sen Building

wo ji dau je shi wo de jhong yiau
I know this is my glory

tsong hui wan yue ye yong gan chen jinn
 Bright and  graceful, I proceed bravely

mei ge haung hun feng ring daou de ni
Every dusk on the Maple Alley

gau bei yi tian de gon ke ho yia re
You say goodbye to the work and stress of the day

wo ji dau wo you cheng sho le yi shie
I know I'm getting more mature

bu ren shu yin dou chong man gan ji
Full of gratitude whether it's victory or defeat

zuo ge quai re quai re zhong shan jen
Be a merry merry Zhong Shan girl

zuo ge jen zhen zi chu hao nju hai
Be an earnest and autonomus girl

wo men sui nian ching due shi jie yi you ze jen
Young as us, we take responsibilities of the world

cheng she sou yue de chin chun
The youth with honesty, punctuality and energy

zuo ge quai re quai re zhong shan jen
Be a merry merry Zhong Shan girl

zuo ge jen zhen zi chu hao nju hai
Be a earnest and autonomus girl 

ji yao ken nu ri oh! mon shan do hui cheng zhen
If only I work hard, oh! My dreams will come true

wo shi qui le zhong shan jin
I'm a merry Zhong Shan girl

@

 

@

@

@

@

Zhong Shan Girls High School 2008
All rights reserved